הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
רישוי נהגים

רישוי נהגים

רישוי נהגים

סימן א´: בקשה לרשיון נהיגה

מתן רשיון נהיגה
171.רשיון נהיגה כאמור בסעיף 10 לפקודה יינתן בהתאם להוראות פרק זה.


בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות
172 . (א) מבקש רשיון נהיגה יגיש בקשה בטופס שניתן לקבלו במשרדי רשות הרישוי ולטופס יוצמד תצלום מדוייק שישקף במידה סבירה את פניו של המבקש.

(ב) מבקש רשיון נהיגה יעמוד בבדיקות ובבחינות כאמור בתקנות אלה.


אי-חידוש רשיון במועד
172א. לא יחודש רשיון נהיגה שלא היה לו תוקף במשך תקופה העולה על שנה אחת אלא אם עמד בעליו בבדיקות ובבחינות כאמור בחלק זה כאילו היה מבקש רשיון נהיגה, ובלבד שרשות הרישוי רשאית לפטור אדם כאמור מהבדיקות מהבחינות, כולן או מקצתן.


הוכחת תשלום קנס בשל עבירת תנועה
172ב. רשות הרישוי רשאית שלא ליתן רשיון נהיגה או שלא לחדש רשיון עד שמבקש הרשיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב - שולם.


תקופת רשיון ומועד חידושו
173. (א) רשות הרישוי רשאית לתת רשיון נהיגה או לחדשו לתקופה שעד 5 שנים; הוראה זו לא תחול על -

(1) מי שהוראות תקנה 196 חלות עליו, ורשיונו יחודש לשנתיים בלבד;

(2) בוטל;

(3) מי שביום חידוש רשיונו לא שילם כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת כלי רכב ומששילם את הקנס, רשיונו יחודש לשנתיים בלבד.

(ב) רשיון שניתן או שחודש יהיה בתוקף החל ביום ה-15 של החודש בו ניתן או חודש.

(ג) פקע רשיון נהיגה, לא ינהג בעלו ברכב מנועי אלא אם כן חודש הרשיון.


הגבלות לחידוש רשיון
174. (א) קבלת רשיון נהיגה או חידושו ייעשו בידי מבקש הרשיון או בעל הרשיון על ידי תשלום האגרה בטופס שייחדה לכך רשות הרישוי.
(ב) מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או חידושו, לפי המאוחר, התקיים בו אחד מאלה;
(1) נפסל מלקבל רשיון נהיגה או מלהחזיק ברשיון נהיגה לפי הפקודה או לפי כל חיקוק אחר;
(2) נתגלו אצלו מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכב או בסוג רכב, אשר לא דווחו לרשות הרישוי לפי תקנה 13(ב);
(3)נתגלו שינויים במערכת השמיעה, והוא מבקש או מחדש רשיון לפי תקנות 181 עד 187 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו.190-


רשיון נהיגה ממוחשב
174א. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 173 יהיה בר תוקף רק אם הונפק עם צילום בעלו על ידי מחשב משרד התחבורה; רשות הרישוי לא תנפיק ולא תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית רשות הרישוי להנפיק רשיון ניהגה זמני, ובלבד שתוקפו לא יעלה על 180 ימים ויחולו עליו הוראות תקנה 174ב, לפי הענין.

רשיון נהיגה זמני
174ב. (א) עמד מבקש רשיון בבחינות כאמור בתקנות אלה או ביקש בעל רשיון נהיגה שינוי סוג רשיונו, או הוגבל רשיונו לסוג מסויים, רשאית רשות הרישוי לתת לו רשיון זמני לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שתקבע לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

(ב) בעל רשיון נהיגה שנעשה שינוי ברשיונו וניתן לו רשיון נהיגה זמני (להלן בתקנה זו - רשיון נהיגה זמני) לא יחולו עליו הוראות התקנה 174 כעבור תקופת תקפו של רשיון הנהיגה הזמני אם הוטבע רשיון הנהיגה לפי תקנה 174 בחותמת שנקבעה על ידי רשות הרישוי במקום המיועד לחותמת הבנק.

(ג) הוראות תקנות 173 ו174- לא יחולו על רשיון נהיגה זמני.

(ד) תקופת תקפו של רשיון נהיגה זמני תבוא במנין התקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 219.

(ה) לא יינתן לאותו מבקש רשיון נהיגה זמני מאותו סוג יותר מאשר פעם אחת במשך שנה.

(ו) הוראות תקנות משנה (א)-(ד) יחולו גם על בעל רשיון נהיגה המבקש כפל רשיון נהיגה לפי תקנה 12.

(ז) רשיון נהיגה זמני יוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלו.

(ח) רשיון נהיגה זמני שניתן ופקע לא יראוהו כרשיון נהיגה שפקע לענין סעיף 63 לפקודה.


הוראת מעבר
על רשיון שניתן לפני תחילתן של תקנות אלה, ימשיכו לחול הוראות תקנה 174א כנוסחה הקודם שהוחלפה בתקנות אלה עד לפקיעת תוקפו.

תחילתן של תקנות אלה -

(1) לגבי מתן רשיון נהיגה - ביום כ"ב בסיון התשנ"ד (1 ביוני 1994)

(2) לגבי חידוש רשיון - ביום כ"ד באב התשנ"ד (1 באוגוסט 1994)

175. (בוטלה)