הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
תקנות התעבורה התשס"ה

תקנות התעבורה התשס"ה

תקנות התעבורה - נכון ל-2005 תשס"ה

 
 

פרק ראשון: פרשנות

 

1. הגדרות - בתקנות אלה -

"אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר נוסף לנהג, ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס;

"אוטובוס זעיר" - שנתקיימו בו כל אלה;

                    (1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

                        (2) מותקן בו מרכב תקני;

                    (3) משקלו הכולל אינו עולה על 4,000 ק"ג; ואם הוא מוגן נגד ירי משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 4,000 ק"ג.

                    (4) הוא מצוין ברישיון הרכב כאוטובוס זעיר.

לאחר תיקון יהיה כדלהלן :

"אוטובוס זעיר" - שנתקיימו בו כל אלה;

                             (1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

                            (2) מותקן בו מרכב תקני;

                            (3) משקלו הכולל אינו עולה על 3,500 ק"ג;   ואם הוא מוגן נגד ירי - משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 3,500 ק"ג.

                                     (4) הוא מצוין ברישיון הרכב כאוטובוס זעיר.

"אוטובוס פרטי" - אוטובוס שאיננו רכב ציבורי;

"אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

"אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, לרבות קטנוע.

 "אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר
               משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.

"אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:

                         (1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-25 קילוואט (33 כוח סוס);

                         (2) הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה;

                        (3) ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

                   (4) ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה;

                        (5) צוין ברישיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.

"אורך כולל" -          המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;
"אזור קנס מוגדל" - מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צויין "קנס מוגדל";
"אמבולנס" -           רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של
                                 בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו;
"בוחן" -                  אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן:
"בעלי חיים" -        בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;
"גובה כולל" -         המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;
"גורר" -                 רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצויין ברשיון הרכב כגורר;
"גרור" -                 רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;
"דיפרנציאל" –      מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266;
"דרך מהירה" -     דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין
                               גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";
"דרך עירונית" -    כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד
                              למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית":
"הסדר תנועה" -   תמרור וכל סימן או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;
"זוטובוס" -          מונית שנתקיימו בה כל אלה:
                                    (1) מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות;
                                   (2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 4,000 ק"ג;
                                   (3) גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך של ייצורו
                           של הרכב;
                                   (4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב. 
   "זוטובוס" -              מונית שנתקיימו בה כל אלה:
                                                       (1) מותקן בה מרכב  אחוד עם חלונות;
                                                      (2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג;
                                                       (3) גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך של ייצורו
                                               של הרכב;
                                                       (4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.
"זמן תאורה" -      זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר או מחמת סיבות אחרות;
"חומר מסוכן" -    כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001;
"חניה" -               העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;
"טיולית" -           רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:
                                  (1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד;
                                  (2) משקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג;
                                  (3) ביום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת;
                                 (4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;
                                 (5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת התשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני;
                                 (6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.בתיקון ק"ת 6360, 2005:
 "טיולית" -          רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:
                                            (1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד;
                                        (2) משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג;
                                          (3) ביום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת;
                                            (4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;
                                            (5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת התשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני;
                                         (6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.
"טרקטור" -       רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב כטרקטור;"טרקטור משא" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
                                  (1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;
                                  (2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג;
                                  (3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
                                  (4) הוא מצויד בדיפרנציאל;
                                  (5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין;
                                  (6) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא.
"טרקטורון" -    טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
                                  (1) הוא נע על ארבע גלגלים לפחות;
                                  (2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;
                                  (3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;
                                  (4) הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון;
"ימין או שמאל" -       צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;
"כביש" -                     חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;
"כביש חד-סטרי" -     כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;
"כושר נשיאה" –         משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה;
"כסא גלגלים לנכה" - כסא מותקן על גלגלים, המיועד לניידותו של נכה רגליים, המונע בכוח חשמלי ומהירותו אינה עולה על 10 קמ"ש;
"לילה" -                      פרק זמן שבין תום רבע שעה לאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;
"מדרכה" -                  חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;
"מחלף" -                    מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש;
"מוצר תעבורה" -        כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983;
"מכונה נגררת" -         מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;
"מכונה ניידת" -         רכב מנועי שלפי מבנהו לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה.
"מכונה ניידת רגלית" - מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:
                                     (1) מכוונת בידי אדם האוחז בה;
                                     (2) אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה."מלגזה" – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר
                                          המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה;"מנהל אגף הרכב" - מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד
                                          התחבורה;
"מספר שלדה" –         המספר שהטביע יצרן הרכב בעת ייצורו בשלדת הרכב, ובהעדר שלדה – במרכב;
"מעבדה מוסמכת" -    מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לענין זה מנהל אגף הרכב;
"מעבר חציה" -           חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל;
"מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;
"מרכב אחוד" -           מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו (Compositebody) בין אם מחובר לשלדת הרכב (Chassislessbody) ובין אם הוא מרכב מסגרת שחללו הפנימי תוכנן
                                    על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען;
"מרכב  תקני" -          מרכב מסוג כאמור בחלק ג בתוספת השניה;
"משקל כולל מותר"    המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל;
"משקל עצמי" -          משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו;
"מתן זכות קדימה" -  אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם;
"נכה" -               (א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2
                                    (א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:
                                           (1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
                                           (2) שדרגת נכותו מגיעה ל60%- לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;
                                   (ב) "עוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחן נזקקות) התש"ל-1970 (5);
                                   (ג) אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.
"נעלי בטחון" -         טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב;
"נתמך" -                  גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;
"נתיב" -                   חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;
"עגלת יד" -              עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים;
"עובר דרך" -            המשתמש בדרך לנסיעה להליכה לעמידה או לכל מטרה אחרת;
"עמעום" -                כיבוי אור הדרך בפנסי החזית, והדלקת אור המעבר, כשמשמעותם בתקנה 334;
"פקודת הביטוח" -  פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל - 1970;
"צומת" -                 השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה;
                                         צומת אינו כולל -
                                               (1) התמזגות כבישים בדרך מהירה;
                                               (2) שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור;
                                              (3) התמזגות בכביש חד-סיטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א-20;"ציוד חריג" – רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר
                                                    עולים על המותר לפי התקנות."קו עצירה" - קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש
                                                    מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה;
"קו שירות",             לענין אוטובוס ציבורי - הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות
                                 שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;
"קצין משטרה" -     מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון;
"רוחב כולל" -          רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחוון-כיוון;
"רחוב משולב" -      דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב;
"רכב איטי" -          רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;
"רכב אספנות" -     אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב
                                כרכב אספנות;
"רכב בטחון" -        אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור של היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת
                                ישראל או של  צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול או כחול-אדום
                                ומשמיעים אות אזעקה בסירנה;
"רכב בטיחותי" -   כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1993;
"רכב חילוץ" -        רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירת רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברשיונו כרכב חילוץ;
"רכב חשמלי" -     רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;
"רכב מדברי" -       רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצויין ברשיון הרכב כרכב מדברי;
"רכב מורכב" -       תומך שמצורף אליו נתמך;
"רכב מחובר" -      רכב מנועי שמצורף אליו גרור;
"רכב מיושן" -           (1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו;
                                   (2) אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו;

"רכב מסחרי אחוד (Deliveryvan)" - רכב מנועי מסחרי שנתקיים בו אחד מאלה:

                     (1) -
                         (א) מותקן בו מרכב אחוד;
                                     (ב) משקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג;
                                     (ג) גובהו אינו פחות מ175- ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא על ידי היצרן בתהליך הרכב (להלן
                                          - הנקודה הגבוהה ביותר במרכב);(ד) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים, נוסף למושב הנוהג, בין אם המושבים הותקנו לרוחב המרכב ובין לאורכו ומספר                 
                                             הנוסעים צויין ברשיון הרכב.
                               (2) רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות 2200 ק"ג או גובהו אינו עולה על 175 ס"מ  שנקבעה לגביו קבוצת ייצור (Range) מקורית לרכב מסחרי אחוד.
"רכב מסחרי בלתי אחוד (Pickup)" - רכב מנועי מסחרי שנתקיימו בו כל אלה:
                                                                                (1) מותקן בו מרכב בלתי אחוד;
                                                                                (2) יש בו תא נהג נפרד מארגז המטען ובאין תא כאמור נתקיימו בו כל אלה;
                                                                                          (א) ארגז המטען רחב מתא הנהג;
                                                                                         (ב) גג תא המטען גבוה ב14- ס"מ לפחות מגג תא הנהג;
                                                                                         (ג) גובה הרכב בעת ייצורו עולה על 174 ס"מ מפני הקרקע.
                                                                               (3) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים נוסף למושב הנהג ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב;
                                                                               (4) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג;
"רכב פרטי דו שימושי (Doublepurpose)" -
                       (א) רכב מנועי המשמש או המיועד לשמש להובלת משא ולהסעת נוסעים שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, צויין ברשיון הרכב כפרטי דו שימושי ונתקיימו בו
                              כל אלה:
                                        (1) יש בו מרכב אחוד שגובהו אינו עולה על 175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו במרכב חלונות ובין דפנות אטומות;
                                        (2) יש בו משטח הטענה שהוא חלק בלתי נפרד מחללו הפנימי של המרכב;
                                       (3) מותקנת בו דלת להטענה מאחורי הרכב;
                                       (4) אם הותקנו בו מושבים על משטח ההטענה או סמוך לו יהיו המושבים מסוג המאפשר קיפולם או הטייתם; ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד (3) נקבע ברכב על
                                            ידי יצרן הרכב בתהליך הייצור.
                                       (5) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 8 נוסעים נוסף על הנהג.
                       (ב)  רכב מנועי כאמור בפסקה (א) שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או גובהו עולה על 175 ס"מ, שנקבעה לגביו קבוצת ייצור (Range) מקורית לרכב נוסעים
                             פרטי וצויין ברשיון הרכב כפרטי דו-שימושי;
"רכב נוסעים פרטי (Passengercar) - רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים שצויין ברשיון הרכב כפרטי ונתקיימו בו כל אלה:
                               (1) יש בו מרכב אחוד וגובהו אינו עולה על 175 ס"מ מפני הקרקע לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו בו חלונות ובין דפנות אטומות;
                               (2) יש בו תא מטען נפרד מהחלל הפנימי של המרכב המיועד לנוסעים ותא המטען מכוסה במכסה הניתן לפתיחה ולסגירה;
                              (3) יש בו מושבים קבועים לנוסעים;
                              (4) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 8 נוסעים נוסף על הנהג;
                         ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד  (4) נקבע ברכב בתהליך היצצור על ידי יצרן הרכב;
"רכב סיור" -   רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג כאשר צויין ברשיון הרכב כרכב סיור;
"רכב צדי" -    מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו;
"רכב שטח" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו כל אלה:
                           (1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;
                          (2) נפח מנועו אינו עולה על 750 סמ"ק;
                          (3) משקלו העצמי אינו עולה על 750 ק"ג;
                         (4) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
                         (5) הוא צוין ברישיון הרכב כרכב שטח.
"רשות תימרור מרכזית" - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכויותיו כרשות תימרור מרכזית, לכל שטח
                               המדינה או לחלק ממנה;
"רשות תימרור מקומית" - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות
                                               שקבעה;
"שביל" -                    דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך;
"שול הדרך" -             השטח שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של שלושה מטרים, או עד לקצה תעלת ניקוז כאשר דופן התעלה מצוי פחות משלושה מטרים משפת הכביש;
"שטח הפרדה" -        כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה;
"שטח הפרדה בנוי" - שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה.
"שנת ייצור" -            בוטל
"תומך" -                    רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;
"תלת אופנוע" -         רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צויין ברשיונו כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;
"תעודה" -                 רשיון, היתר, אישור או פטור;
"תמרור" -          כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור כדי להסדיר
                                  את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;

"תעריף" -          שכר הסעה וכל שירות הכרוך בה, שנקבע בחיקוק או בתנאי רשיון שניתן על פי חלקים ה' או ו', או רשימת קווי שירות כשמשמעותו בתקנה 384 ושכר הנסיעה

                                 שנקבע לקו שירות כאמור או לחלק ממנו, הכל לפי הענין.

 

 
 
 
פרק שני - הוראות כלליות – תקנות 2 – 15ג
 
     2.    בקשה לתעודה הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.
 
     3.    הגשת בקשה(א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת שנקבעה (בפרק זה - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסויימת
            טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה המוחלפת.(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים,
            מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו. 
    4.    סמכויות לגבי תעודות(א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתתה לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים להוסיף עליהם או
           לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה הוראה אחרת.(ב) תעודה או
           כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב. 
   5.    המצאת תעודות לשם רישום שינוייםהחליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעליה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור,
          חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.
   6.    ביטול תעודותהודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה. 
   7.    פטור לסוגיומקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה יכול שיינתן לאדם או לסוג בני אדם בכלל או למקרה מיוחד, או לסוג של מקרים. 
   8.    חובה למילוי תנאי תעודותמי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחר התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות
          כאמור. חובת החזקת תעודות .
  9.     חובת החזקת תעודות
                  (א)  לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רשיון הרכב, רשיון הנהיגה, תעודות הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם 
                            או לגבי הרכב האמור.
                       (1)    נוהג הרכב מחזיק צילום מרשיון הרכב ומכל תעודה המתייחסת לרכב, וצילום להסעה מיוחדת ברכב או להסעת סיור ברכב, לפי הענין, שניתן לפי צו הפיקוח
                              על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, ומתעודת ביטוח המראה על פניו שהם בני תוקף וחתומים בידי קצין הבטיחות ובחותמתו
                                     שצוין בה מספר כתב ההסמכה שלו;
                   (2)    הנוהג יציג לפי דרישתו של שוטר תוך הזמן שקבע השוטר את רשיון הרכב ואת תעודת הביטוח המקוריים;
                            (3)     בוטל
                 (ב)  הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רשיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או
                    לכל שוטר או לבוחן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם. לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים,
                         במקום שנקבע על ידם.(ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה. 9א. תוית ברכב לנוהג חדש(א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א'
                    לפקודה ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי וברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 4000 ק"ג אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה (בתקנה
                         זו- התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתוניים כך שתיראה לנוהג אחריו.(ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב.
  10.     המועד לפעולהמקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.
  11.     איסור שינויים בתעודות לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור. 
  12.     כפל תעודותתיקון: תשס"ג(א) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי תעודה אבדה, נגנבה או נפגמה או נלקחה מבעליה בידי רשות שהוסמכה לכך כדין, ובמועד פנייתו רשאי הפונה להחזיק
            בה, רשאית הרשות לתת כפל תעודה לאחר ששולמה האגרה לכך.(ב) מצא בעל התעודה או מי שהרכב בשליטתו או מי שאחראי לרכב את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל ממנה - יחזיר את
            הכפל לרשות. 
  13.     חובה להודיע על שינוי(א) בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לשם רישום השינוי בה; 
            שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינוים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.(ב) בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלת לב או מגבלות במערכת העצבים,
            העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי. 
  14.     הטלת חובהלא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הנהג, על בעל רשיון הרכב, על בעל הרכב, על המחזיק ברכב ועל מי שהשליטה עליו בידו. 14א.
            תחולת תקנות על רכב משאהוסף: התשס"ד.חובה או איסור החלים לגבי רכב מסחרי, רכב מסחרי אחוד או רכב מסחרי בלתי אחוד, הקבועים בתקנה מתקנות אלה, יראו
           אותם כחלים גם לגבי רכב המצוין ברישיונו כרכב משא, רכב משא אחוד או רכב משא בלתי אחוד, לפי הענין. 
  15.    שימוש בהתאם לרשיוןלא ישתמש אדם ברכב באופן השונה מן השימוש הנקוב ברשיון הרכב או בכל תעודה אחרת שניתנה על פי הפקודה או תקנות אלה. 

  15א.  אגרות

 
  (א)    האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, והן ישתנו  ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית  
           לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
 (ב)     המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א). 15ב. תנאים למתן תעודה או לחידושהמקום שתקנה    
          מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם -
            (1)   יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי
                   העונש של העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;
            (2)  לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי
            פניה של משטרת ישראל;
           (3) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי תעודה;
           (4) המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
           (5) רשיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;
           (6) המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;
           (7) המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה   
                שקדמה להגשת הבקשה; 15ג. ביטול תעודה או התלייתההרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם -(1)
                נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב (1) עד (3);(2) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קויים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך
               הודעה כוזבת. 
 
 
 
 
 
פרק ראשון:
 
סמכויות -
סימן א': המפקח על התעבורה
 
 
 
 
 
   16.  סמכויות המפקח הארצי על התעבורה המפקח הארצי על התעבורה רשאי -
           (1) לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמרורים, סוגיהם, מידותיהם, צבעיהם, צורותיהם, משמעויותיהם, אופן הצבתם וסימונם;
           (2) לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים. 
 
סימן ב': רשות תימרור מרכזית
 
  17.  סמכות רשות תמרור מרכזית(א) רשות תמרור מרכזית רשאית להורות לרשות תמרור מקומית של קביעת הסדר תנועה, שינויו, ביטולו ודרך אחזקתו.(ב) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה
         (א) ורשות התמרור המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התמרור המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התמרור המקומית. 
 
סימן ג': רשות תימרור מקומית
 
 18.  סמכות רשות תמרור מקומית
         (א)  זולת אם הורתה רשות התמרור המרכזית אחרת, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב
                הפיקוד), להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה -
                   (1)     תמרורי אזהרה, למעט תמרור א-43 שמשמעותו הוראה;(1א) תמרורי הוריה ב-30,ב-31, שיהיו בתוקף רק בשעות הלילה;
                  (2) תמרורי מודיעין, למעט תמרורים ג - 2 ו-ג - 7;
                  (3) סימנים על פני הדרך למעט סימנים ד- 4, ד - 6, ד- 11, ד - 15, ד - -17 ו-ד- 18, ד - 21;
                  (4) סימני עזר בדרך.
        (ב)   בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח
               צבאי שבמרחב הפיקוד), לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים ב 35, ב - 56 עד ב - 59, ד - 3, ד - 17, ד - 18 ו-ד - 21.(ג) רשות תמרור מקומית רשאית בהסכמת רשות תמרור
               מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).(ד) רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו,
              סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.
  19. בוטלה. 
 
סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי 
 
  20. סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי(א) קצין משטרה רשאי להציב בדרך תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם משטרת ישראל ויראוהו כמוצב כדין.(ב) קצין משטרהצבאית
        פיקודי רשאי להציב תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם המשטרה הצבאית בשטח צבאי שבמרחב הפיקוד ויראוהו מוצב כדין. 
 
 
סימן א' כללי
 
21.  חובתו של עובר דרך(א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.(ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא -(1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;(2) יגרום נזק לאדם או
       לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;(3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;(4) יסכן חיי אדם.(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות
       ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה
       ובמצב הדרך.
22.  ציות לתמרורים(א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.(ב) האותות הניתנים על ידי רמזור,
       למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.
23.  ציות לשוטר, פקח ועובד מע"צ
       (א) עובר דרך חייב לציית -
             (1) להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט
                  אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה
                  (בתקנה זו – פקח עירוני);
            (1א) להוראות שנותן עובד מחלקת עבודות ציבוריות במשרד התחבורה (בתקנה זו – עובד מע"צ) במדים או עובד מטעמה במדים, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מתבצעת עבודת סלילה או
                    אחזקה של כביש, שהוסמכו בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה;
             (2) לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים או על ידי פקח עירוני או ע"י עובד מע"צ;
       (ב) הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.
       (ג) תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.
24.  איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה
       (א) (1) האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה;
             (2) האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה או על ידי סימון באור אדום בזמן התאורה; האות "עמוד" יכול להינתן גם בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף
                  היד פתוחה לכיוון התנועה; על הנוהגים ברכב, הבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם.
       (ב) האות שיינתן על ידי שוטר או ע"י פקח עירוני חייב גם אם ניתן בצורה לא מדוייקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות האות.
 25.  בקיאות ברכבלא ינהג אדם ברכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו.
 26.  הנוהג ברכבאדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב:(1) הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך;(2) הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;(3) הוא אינו מסוגל לנהוג
         ברכב בביטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני.(4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.
 27.   מצב כללי של הרכב(תיקון: התשס"א)(א) לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.(ב) לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם
         להוראות הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון.(ג) לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו.(ד) לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט
         הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או זו שלצד הנוסע במושב הקדמי.(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) מותר
        לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית, אם מותקנות ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.
 28.  חובה להחזיק בהגה או בכידון(א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת  מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר
        להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.(ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול גם על הנוהג ברכב שבו הותקן או מצוי מכשיר טלפון קבוע או נייד, והנוהג ברכב רשאי להשתמש
        בטלפון רק באמצעות מיקרופון שמותקן ברכב.
 29.  חובה להחזיק במושכותהרוכב על בהמה או המוליך אותה יחזיק בידיו את המושכות כל זמן שהיא נמצאת בדרך ואינה קשורה לעצם קבוע.
 30.  מכשירים אופטיים
        (א) בעל רשיון נהיגה המסתייע בשעת בדיקת כושר ראייתו במשקפים אופטיים או בעדשות מגע (להלן בתקנות אלה - מכשירים אופטיים) או שצויינה ברשיונו חובה להסתייע במכשירים
              אופטיים לא ינהג רכב מנועי אלא אם הוא מרכיב אותם מכשירים, ולא ינהג אוטובוס, מונית או רכב מסחרי המסיע מעל 8 נוסעים אלא אם הוא מחזיק אצלו בשעת הנהיגה מכשירים
              אופטיים כאמור, נוסף על המכשירים שהוא מרכיב.
        (ב) הוראות תקנה משנה (א) יחולו על מי שנוהג ברכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה, אם בטופס הבקשה לרשיון הנהיגה צויינה חובה להסתייע במכשירים
              אופטיים.
        (ג)  לא ינהג אדם רכב מנועי אם הוא מרכיב עדשות טלסקופיות.
 31.  דרך שיוחדה למשחקי ילדים(א) יוחדה דרך למשחקי ילדים ונסדרה בה נהיגת כלי-רכב על ידי הצבת תמרור מתאים בתוספת שלט בצורת מלבן ועליו מודעה "משחקי ילדים" - לא ינהג אדם
        ברכב באותה דרך, אלא אם הדבר דרוש לצרכי אדם מתושבי הסביבה או לצרכי הציבור ואין לספקם בדרך אחרת.(ב) הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את
        פעילותם ואל ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם.
 32.  רכב משטרה-
        (א) רכב של משטרת ישראל או שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.
        (ב) רכב שבשימוש צבא הגנה לישראל שהנוהג או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד, ובלבד שיתקיים אחד
             מאלה:
               (1) הרכב נמצא בתוך שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל או בשטח שמפקד צבאי הכריז עליו שטח סגור לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 (7), לרבות לצורכי אימונים
                    בשטח האמור;
               (2) נעשה שימוש ברכב לצורכי אימונים, בדרך פתוחה למעבר הציבור, באישור ראש אגף התנועה במשטרת ישראל או נציג שהוסמך מטעמו.
         (ג) רכב שבשימוש שירות הביטחון הכללי, שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל במסגרת פעילות מבצעית או אימונים לפעילות כאמור, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב', אם היה
              בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

 

סימן ב': הכביש ונתיביו 

33. החובה להשתמש בכביש בלבד 

      (א) במקום שיש כביש לא יסע נוהג רכב אלא בכביש, אלא אם יש הוראה אחרת בחלק זה.

   (ב) עובר דרך ישתמש בדרך או בקטע ממנה בהתאם לשימוש הרגיל והמתוכנן של הדרך לרבות השימוש והציות למיתקני הדרך שהוצבו או סומנו גם אם מיתקנים אלה ניזוקו או

       נפרצו ואינם מונעים אותה שעה את המעבר והשימוש בדרך. בתקנת משנה זו, מיתקני דרך- לרבות גדר, מעקה, גינה וכיוצא באלה.

     (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראת מורה הנהיגה. 

34.  ייעודו של כביש או שביל או נתיב

        (א) בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסויים של כלי רכב או לעוברי דרך מסויימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

        (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רוכב אופנים ישתמש בצדו הימני הקיצוני של הכביש אף עם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה ציבורית.

35. התנועה בצד ימיןנוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה.36.  דרך מחולקת

    (א) בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.

    (ב) הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.

      (ג)   בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.

      (ד)  בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת.

   (ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני

       ביותר באותו כיוון נסיעה. לעניין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

תיקון -

  (ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא

          בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה. לעניין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

 

37.   כיוון התנועה בכביש חד-סטרי לא ינהג אדם רכב בכל קטע של כביש חד-סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש.  

38.   מעבר על פני מדרכה או שולי דרך

        (א) לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתה כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם.

        (ב) הנוהג ברכב שאינו מנועי,  וכן בטרקטור וברכב איטי, חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו.

        (ג) הוראת תקנה משנה (א) לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או הנתיב.

 39. נהיגה סביב מקום חסום                   (א) נמצא בכביש מבנה, עמוד, או שטח סגור לתנועת כלי רכב המחייבים סטיה מן הכיוון הישר, לא יעבור נוהג רכב או מוליך בעלי חיים אלא מימינם אלא אם יש תמרור במקום המורה לנהוג              משמאלם.

            (ב) בטלה.39א.

        תנועת מכונה ניידת

      (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת שמהירותה המירבית המתוכננת על ידי יצרנה עד 30 ק"מ בשעה או במכונה ניידת רגלית בדרך אלא לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא

           לביצוע העבודה של המכונה הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטרים מהמפעל של בעלה כמשמעותו בחלק י' או מחזיקה.

         (ב) לא יגרור אדם במכונה ניידת גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה.

         (ג) לא ינהג אדם במכונה ניידת שרוחבה, אורכה או גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279(ג)(4) עד (6) לפי הענין.

         (ד) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו.

         (ה) לא ינהג אדם במכונה ניידת כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן המהירות המירבית שנקבעה בידי יצרנה רשומה על חלקה הקדמי והאחורי כאמור בתקנה 54(ב) (3).

        (ו) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן נקט את כל האמצעים הדרושים למניעת סיכון, פגיעה, או הפרעה לתנועה.

        (ז) לא ינהג אדם במכונה ניידת במהירות העולה על 40 קמ"ש.

      (ח) לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.

 

   39ב. בוטל. 39ג. תנועת טרקטורון ובטיחותו

           (א) לא ינהג אדם בטרקטורון בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.

          (ב) מהירות נסיעתו של הטרקטורון לא תעלה על 40 קמ"ש.

         (ג) הנוהג בטרקטורון לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברשיון הרכב.

         (ד) לא ינהג אדם בטרקטורון ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

   39ד. תנועת טרקטור משא ובטיחותו

 

          (א) הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן ניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

         (ב) מהירות נסיעתו של טרקטור משא לא תעלה על 50 קמ"ש.

         (ג) לא ינהג אדם בטרקטור משא ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

   39ד. תנועת מכונה ניידת רגליתהוסף בק"ת 6398, מבלי לבטל את 39ד הקודם, לעיל.

            (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.

           (ב) הנוהג במכונה ניידת רגלית לא יסיע עליו אדם אחר.

           (ג) על אף האמור בתקנה 54 לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית במהירות העולה על 4 ק"מ בשעה.

   39ה. תנועת רכב שטח ובטיחותו 

        (א) לא ינהג אדם רכב שטח בכביש אלא לשם חצייתו.

       (ב) מהירות נסיעתו של רכב שטח לא תעלה על 40 קמ"ש.

       (ג) הנוהג ברכב שטח לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

       (ד) לא ינהג אדם ברכב שטח ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

   39ו. הגבלת נהיגה בטרקטור.

         (א) לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג אלא לאחר 6 חודשים מיום שניתן לו רישיון לפי תקנה 177.

     (ב) נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון כאמור.