הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
תקנות התעבורה

תקנות התעבורה

תקנות התעבורה

תקנות התעבורה חלק א"כללי
 
תקנות התעבורה התשנ"ד - 1993
חלק א´: כללי
פרק ראשון: פרשנות

תיקון: ק"ת ,5960 (18.3.1999), עמ´ 523 ק"ת ,5970 (4.5.1999), עמ´ 733 ק"ת ,5983 (16.6.1999), עמ´ 969 ק"ת ,5984 (21.6.1999), עמ´ 996 ק"ת ,6041 (19.6.2000), עמ´ 666 ק"ת ,6097 (29.3.2001), עמ´ 698 ק"ת ,6106 (29.5.2001), עמ´ 814 ק"ת ,6120 (14.8.2001), עמ´ 1004 ק"ת ,6125 (13.9.2001), עמ´ 1072 ק"ת ,6127 (30.9.2001), עמ´ 26 ק"ת ,6132 (15.11.2001), עמ´ 82

הגדרות תיקון: תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב
1. בתקנות אלה -

"אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר נוסף על הנהג, ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס;

"אוטובוס זעיר" - שנתקיימו בו כל אלה;
(1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;
(2) מותקן בו מרכב תקני;
(3) משקלו הכולל אינו עולה על 4000 ק"ג; ואם הוא מוגן נגד ירי - משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 4,000 ק"ג.
(4) הוא מצוין ברישיון הרכב כאוטובוס זעיר.

"אוטובוס פרטי" - אוטובוס שאיננו רכב ציבורי;

"אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

"אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, לרבות קטנוע.


"אורך כולל" - המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;

"אזור קנס מוגדל" - מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צויין "קנס מוגדל";

"אמבולנס" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו;

"בוחן" - אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן:

"בעלי חיים" - בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;

"גובה כולל" - המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;

"גורר" - רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצויין ברשיון הרכב כגורר;

"גרור" - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;

"דרך מהירה" - דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים
מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";

"דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית":

"הסדר תנועה" - תמרור וכל סימן או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;

"זוטובוס" - מונית שנתקיימו בה כל אלה:
(1) מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות;
(2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 4000 ק"ג;
(3) גובהה אינו פחות מ175- ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך של ייצורו של הרכב;
(4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.

"זמן תאורה" - זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר או מחמת סיבות אחרות;

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א.2001-

"חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;

"טיולית" - רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד;
(2) משקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג;
(3) ביום ז´ באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת;
(4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;
(5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת התשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני;
(6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.

"טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה או לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב כטרקטור;

"טרקטורון" - טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא נע על ארבע גלגלים לפחות;
(2) נפח מנועו לא עולה על 500 סמ"ק;
(3) משקלו הכולל המותר לא עולה על 500 ק"ג;
(4) הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון;
(5) ההיגוי בו נעשה באמצעות כידון או הגה;

"ימין או שמאל" - צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;

"כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;

"כביש חד-סטרי" - כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;

"כסא גלגלים לנכה" - כסא מותקן על גלגלים, המיועד לניידותו של נכה רגליים, המונע בכוח חשמלי ומהירותו אינה עולה על 10 קמ"ש;

"לילה" - פרק זמן שבין תום רבע שעה לאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;

"מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;

"מחלף" - מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש;

"מוצר תעבורה" - כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג1983-;

"מכונה נגררת" - מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;

"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה.

"מנהל אגף הרכב" - מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לענין זה מנהל אגף הרכב;

"מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל;

"מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

"מרכב אחוד" - מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו Compositebody בין אם מחובר לשלדת הרכב ( ) ובין Chassislessbody אם הוא מרכב מסגרת ( ) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען;

"מרכב תקני" - מרכב מסוג כאמור בחלק ג בתוספת השניה;

"משקל כולל מותר" המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל;

"משקל עצמי" - משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו;

"מתן זכות קדימה" - אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם;

"נכה" -

(א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד - ,1954 או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם
לתקנה 2 (א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו - ,1955 אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:

(1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(2) שדרגת נכותו מגיעה ל60%- לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;

(ב) "עוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחן נזקקות) התש"ל- (1970) (5);

(ג) אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.

"נעלי בטחון" - טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב;

"נתמך" - גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;

"נתיב" - חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;

"עגלת יד" - עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים;

"עובר דרך" - המשתמש בדרך לנסיעה להליכה לעמידה או לכל מטרה אחרת;

"עמעום" - כיבוי אור הדרך בפנסי החזית, והדלקת אור המעבר, כשמשמעותם בתקנה 334;

"פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש"ל - 1970;

"צומת" - השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה;

צומת אינו כולל -

(1) התמזגות כבישים בדרך מהירה;

(2) שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור;

(3) התמזגות בכביש חד-סיטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א20-;

"קו עצירה" - קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה;

"קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי - הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית - הקו למהלך
המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;

"קצין משטרה" - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון;

"רוחב כולל" - רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחוון-כיוון;

"רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב;

"רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;

"רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות;

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור של היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול או כחול-אדום ומשמיעים אות אזעקה בפעמון או בסירנה;

"רכב בטיחותי" - כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד - 1993(3);"

"רכב חילוץ" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירת רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברשיונו כרכב חילוץ;

"רכב חשמלי" - רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;

"רכב מדברי" - רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצויין ברשיון הרכב כרכב מדברי;

"רכב מורכב" - תומך שמצורף אליו נתמך;

"רכב מחובר" - רכב מנועי שמצורף אליו גרור;

"רכב מיושן" -

(1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו;

(2) אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו;

Deliveryvan "רכב מסחרי אחוד ( )" - רכב מנועי מסחרי שנתקיים בו אחד מאלה:

(1) (א) מותקן בו מרכב אחוד;

(ב) משקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג;

(ג) גובהו אינו פחות מ175- ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא על ידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב (להלן - הנקודה הגבוהה ביותר במרכב);

(ד) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים, נוסף למושב הנוהג, בין אם המושבים הותקנו לרוחב המרכב ובין לאורכו ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.

(2) רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות 2200 ק"ג או גובהו אינו עולה על 175 ס"מ שנקבעה Range לגביו קבוצת ייצור () מקורית לרכב מסחרי אחוד.

Pickup "רכב מסחרי בלתי אחוד ( )" - רכב מנועי מסחרי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) מותקן בו מרכב בלתי אחוד;

(2) יש בו תא נהג נפרד מארגז המטען ובאין תא כאמור נתקיימו בו כל אלה;

(א) ארגז המטען רחב מתא הנהג;

(ב) גג תא המטען גבוה ב14- ס"מ לפחות מגג תא הנהג;

(ג) גובה הרכב בעת ייצורו עולה על 174 ס"מ מפני הקרקע.

(3) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים נוסף למושב הנהג ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב;

(4) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג;

Doublepurpose "רכב פרטי דו שימושי ( )" -

(א) רכב מנועי המשמש או המיועד לשמש להובלת משא ולהסעת נוסעים שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, צויין ברשיון הרכב כפרטי דו שימושי ונתקיימו
בו כל אלה:

(1) יש בו מרכב אחוד שגובהו אינו עולה על 175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו במרכב חלונות ובין דפנות אטומות;

(2) יש בו משטח הטענה שהוא חלק בלתי נפרד מחללו הפנימי של המרכב;

(3) מותקנת בו דלת להטענה מאחורי הרכב;

(4) אם הותקנו בו מושבים על משטח ההטענה או סמוך לו יהיו המושבים מסוג המאפשר קיפולם או הטייתם; ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד (3) נקבע ברכב על ידי יצרן הרכב בתהליך הייצור.

(5) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 8 נוסעים נוסף על הנהג.

(ב) רכב מנועי כאמור בפסקה (א) שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או גובהו עולה על 175 ס"מ, Range שנקבעה לגביו קבוצת ייצור () מקורית לרכב
נוסעים פרטי וצויין ברשיון הרכב כפרטי דו-שימושי;

Passengercar "רכב נוסעים פרטי ( ) - רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים שצויין ברשיון הרכב כפרטי ונתקיימו בו כל אלה:

(1) יש בו מרכב אחוד וגובהו אינו עולה על 175 ס"מ מפני הקרקע לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו בו חלונות ובין דפנות אטומות;

(2) יש בו תא מטען נפרד מהחלל הפנימי של המרכב המיועד לנוסעים ותא המטען מכוסה במכסה הניתן לפתיחה ולסגירה;

(3) יש בו מושבים קבועים לנוסעים;

(4) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 8 נוסעים נוסף על הנהג; ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד (4) נקבע ברכב בתהליך היצצור על ידי יצרן הרכב;

"רכב סיור" - רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג כאשר צויין ברשיון הרכב כרכב סיור;

"רכב צדי" - מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל המחובר לאופנוע מצדו;

"רשות תימרור מרכזית" - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות סמכויותיו כרשות תימרור מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;

"רשות תימרור מקומית" - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה;

"שביל" - דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך;

"שולי דרך" - השטח הסמוך לשפת הכביש שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של שלושה מטרים, או עד לקצה תעלת ניקוז כאשר דפנת התעלה קרובה יותר משלושה מטרים לשפת הכביש;

"שטח הפרדה" - כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה;

"שטח הפרדה בנוי" - שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה.

"שנת ייצור" - בוטל

"תומך" - רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;

"תלת אופנוע" - רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צויין ברשיונו כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;

"תעודה" - רשיון, היתר, אישור או פטור;

"תמרור" - כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;

"תעריף" - שכר הסעה וכל שירות הכרוך בה, שנקבע בחיקוק או בתנאי רשיון שניתן על פי חלקים ה´ או ו´, או רשימת קווי שירות כשמשמעותו בתקנה 384 ושכר הנסיעה שנקבע לקו שירות כאמור או לחלק ממנו, הכל לפי הענין.


פרק שני - הוראות כלליות - תקנות 15ג2-

בקשה לתעודה
2.הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.

הגשת בקשה
3. (א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת שנקבעה (בפרק זה - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסויימת טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה המוחלפת.

(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.


סמכויות לגבי תעודות
4. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתתה לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים להוסיף עליהם או לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה,להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה הוראה אחרת.

(ב) תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב.


המצאת תעודות לשם רישום שינויים
5. החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעליה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.


ביטול תעודות
6. הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה.


פטור לסוגיו
7. מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה יכול שיינתן לאדם או לסוג בני אדם בכלל או למקרה מיוחד, או לסוג של מקרים.


חובה למילוי תנאי תעודות
8. מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחר התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.


חובת החזקת תעודות
9. (א) לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רשיון הרכב, רשיון הנהיגה, תעודות הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור.

רשות הרישוי רשאית לפטור נוהג רכב שבבעלותו של תאגיד המעסיק קצין בטיחות לפי חלק י´ לתקנות אלה מן החובה להחזיק רשיון רכב או תעודות ביטוח בשעת
נהיגה ברכב בתנאים אלה;

(1) נוהג הרכב מחזיק צילום מרשיון הרכב או תעודת ביטוח המראה על פניו שהם בני-תוקף וחתומים בידי קצין הבטיחות ובחותמתו שצויין בה מספר ההסמכה שלו;

(2) הנוהג יציג לפי דרישתו של שוטר תוך הזמן שקבע השוטר את רשיון הרכב ואת תעודת הביטוח המקוריים;

(3) בוטל

(ב) הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רשיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או
לכל שוטר או לבוחן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם.

לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים, במקום שנקבע על ידם.

(ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה.

תוית ברכב לנוהג חדש
9א. (א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א´ לפקודה ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי וברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 4000 ק"ג אלא
אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה (בתקנה זו- התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתוניים כך שתיראה לנוהג אחריו.


(ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב.

המועד לפעולה
10.מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.

איסור שינויים בתעודות
11. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.

כפל תעודות
12. (א) אבדה תעודה או הושחתה או טושטשה, רשאית הרשות לתת, כפל ממנה, לאחר ששוכנעה שהתעודה המקורית אבדה, הושחתה או טושטשה ולאחר ששולמה האגרה שנקבעה להוצאת כפל התעודה.

(ב) מצא בעל התעודה או מי שהרכב בשליטתו או מי שאחראי לרכב את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל ממנה - יחזיר את הכפל לרשות.


חובה להודיע על שינוי
13. (א) בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינוים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.

(ב) בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלת לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.


הטלת חובה
14. לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הנהג, על בעל רשיון הרכב, על בעל הרכב, על המחזיק ברכב ועל מי שהשליטה עליו בידו.


שימוש בהתאם לרשיון
15. לא ישתמש אדם ברכב באופן השונה מן השימוש הנקוב ברשיון הרכב או בכל תעודה אחרת שניתנה על פי הפקודה או תקנות אלה.


אגרות
15א.(א) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה ושיעורן יותאם פעמיים בשנה לעליה במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויעוגל ל10- השקלים הקרובים, כמפורט להלן:

(1) ב1- במרס - לפי עליית המדד שפורסם לחודש דצמבר של השנה שקדמה לו לעומת המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו;

(2) ב1- בספטמבר - לפי שעליית המדד שפורסם לחודש יוני שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש דצמבר בשנה שקדמה.

(ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א).


תנאים למתן תעודה או לחידושה
15ב. מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם -

(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי
העונש של העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

(2) לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא
תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל;

(3) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4) המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5) רשיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6) המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;

(7) המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח - ,1957 למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה
שקדמה להגשת הבקשה;


ביטול תעודה או התלייתה
15ג. הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם -

(1) נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב (1) עד (3);

(2) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קויים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך הודעה כוזבת.